آن که همیشه ایثار می کند در خطر از کف دادن آزرم است. آن که همیشه قسمت می کند، دل و دست اش از قسمتگری مدام پینه می بندد.

فریدریش نیچه