با شوخ طبعان نیک می توان شوخی کرد؛ آن که غلغلکی است به سادگی می توان غلغلک اش داد.

فریدریش نیچه