جای نهایت خوشبختی است که علم با کشفیات "ثابت و ماندگار" خویش، همیشه انگیزه هایی برای کشفیات جدید به ما می دهد.

فریدریش نیچه