خشم، بیزاری، بدخواهی، حسد [ =چشم تنگی ] و کین خواهی، شادمانی انسان را می رباید و بیماری و شکست و فقر می آورد.

فلورانس اسکاول شین