خودنویس‌ها نوشت افزارِ پیامبرانند و کاغذهای کاهی به قطعه زمینی شبیه‌اند که از دستی پاک به ارث مانده‌اند.

حسین پناهی

پاسخ دهید