در تشویق و ستایش، همیشه گونه ای صدا وجود دارد؛ حتی زمانی که خودمان را تشویق و ستایش می کنیم.

فریدریش نیچه