در فتنه ها ، مانند شتر دو ساله باش ، نه پشتی دارد که سواری دهد و نه پستانی تا او را بدوشند.

امام علی (ع)

پاسخ دهید