دلهای خانه نشین خوشبخت ترند، زیرا دلهای آواره نمی دانند به کجا می روند، گرانبارند از تشویش و گرانبارند از اندیشه.

هنری وادزورث لانگ‌فلو