رفتار او برای ما قانع کننده نیست، زیرا هرگاه کار خوبی انجام داده است آن را با سر و صدای زیادی به رخ همه کشیده است.

فریدریش نیچه