عشق، خطری است در کمین تنهاترین کس، عشق به هر چیزی که زنده باشد و بس! براستی؛ خنده آور است جنون و فروتنی من در عشق!

فریدریش نیچه