ما جزو کسانی نیستیم که تنها در میان کتابها فکر می کنند و تراوشهای فکری آنها نیاز به محرکهای آثار چاپی دارد.

فریدریش نیچه