ما در عصر اطلاعات [ =دانستنیها ] زندگی می کنیم؛ نمودار درجه اول فرهنگ ما دیگر صنعت نیست، بلکه ارتباطات است.

آنتونی رابینز