هر چیزی را جویدن و گواریدن، طبع بی گزند خوکانه است! همیشه «آری» گفتن کار خر است و آن کس که جانِ خران دارد!

فریدریش نیچه