پشت این پنجره جز هیچِ بزرگ هیچی نیست قصه اینجاست که باید بود، باید خواند پشت این پنجره‌ها باز هم باید ماند و نباید که گریست باید زیست

حسین پناهی

پاسخ دهید