تغییر و دگرگونی

در یک جا، زشتی را که نتوانسته ایم محو کنیم می پوشانیم و در جایی دیگر آن را به گونه ای تغییر می دهیم که معنایی متعالی پیدا کند.

فریدریش نیچه