وظیفه

به وظیفه ی خود آن گونه که لازم است عمل کنید؛ زیرا در این صورت راه شما آشکار می شود و در آن، تاریکی وجود نخواهد داشت.

یوهان ولفگانگ فون گوته

هر عیش و لذتی را که در دنیا می بینید، دارای رنج و زحمت است و اگر همان زمان برای ما زحمت ایجاد نکند، در آینده اسباب دردسر می شود. فقط دو لذت وجود دارد که هرگز نتیجه ناگوار و پشیمانی دربر ندارند: نیکی کردن به مردم و انجام وظیفه.

ژان-ژاک روسو