تشویق

بهتر است استانداردها و قوانینی برای خود داشته باشیم که ما را به تلاش و پرکار بودن تشویق نماید، نه اینکه از هر گونه رویارویی، تلاش و مبارزه بازدارد.

آنتونی رابینز

از این نکته مشوق تر نمی توان یافت که بشر دارای قدرت انکار ناپذیری است که می تواند با تلاش و کوشش، آزادی زندگی خود را افزایش دهد.

هنری دیوید ثورو