آزادی

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ، ﺑﻜﺸﻴﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﺎ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ. ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ... ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻫﺎﻧﺖﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺿﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺿﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻳﻬﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺿﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؟! ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؟! ﺯﺭﺩﺷﺘﻰ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؟! ﻭ ﻣﺎﺩﻯ ﻣﺴﻠﻚ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؟! ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ. ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻭﻗﺖ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳﻼﻡ ‏[ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.‏] ﺑﺮﺧﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﻴﺎﻝ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﺘﻘَﺪﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﻧﻪ، ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ‏[ﺣﺮﻑ‏] ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ. ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺭُﻙ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ.

مرتضی مطهری

آزادی مطلق، آزادی حقیقی و درست، آزادی بی‌طرفانه و مساوات، چیزی است که ما بدان محتاجیم.

جان لاک

مردم حق دارند در هرکجای دنیا که باشند در برابر حکومتی که نمی‌خواهند، بپا خیزند و آنرا به زیر کشند تا حاکمیتی که خود را لایق آن می‌دانند برپا کنند. این «حق» تنها نیرویی است که می‌تواند همه جهان را آزاد کند.

آبراهام لینکلن

مالکیت زمین از اهمیت خاصی برخوردار است. چنانچه مقرر گردد که زمین متعلق به هیچ‌کس نباشد مگر آن‌کس که روی آن کار می‌کند، آن‌گاه می‌توان آزادی ِ پایدار را تضمین کرد.

لئو تولستوی

کنت لوکزامبورگ به دیدن ژان در زندانش آمد و به او وعده داد که اگر سعی نکند از زندان فرار کند دیه او را پرداخت کرده و آزادی اش را خواهد خرید. ژان به کنت چنین پاسخ داد:"کنت! مرا دست انداخته‌ای؟! دیه؟! شوخی می‌کنی! تو نه دوست داری که این کار را بکنی و نه قدرتش را داری"

ژان‌دارک