سعادت

جای نهایت خوشبختی است که علم با کشفیات "ثابت و ماندگار" خویش، همیشه انگیزه هایی برای کشفیات جدید به ما می دهد.

فریدریش نیچه

فداکاری در دو مورد خوب است : اول اینکه تنها راه باقی مانده باشد و از هیچ راه دیگری غیر از جانفشانی نتوان به هدف مورد نظر دست یافت. دوم آنکه بدانیم دیگران با این فداکاری خوشبخت خواهند شد.

موریس مترلینک