زبان

آن که جانش را با طمع ورزی بپوشاند ، خود را پست کرده و آن که راز سختی های خود را آشکار سازد ، خود را خوار کرده و آن که زبانش را بر خود حاکم کند ، خود را بی ارزش کرده است.

امام علی (ع)

من از عرفان سر در نمی‌آورم اما تا آن جا که دیده‌ام و خوانده‌ام عرفا خودشان هم نمی‌دانند منظور عرضشان چیست . من و آنها با دو زبان مختلف اختلاط می‌کنیم که ظاهرا کلماتش یکی است.

احمد شاملو