خنده

دلسوزی، خنده بر لب پوینده ی راه شناخت می نشاند، درست مانند دستانی ظریف که به بدن غولها می خورد.

فریدریش نیچه

شاید من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حیوانی است که می خندد؛ تنها انسان است که به شدت رنج می برد و ناگزیر است خنده را بیافریند.

فریدریش نیچه

به همسرتان لبخند بزنید، به شوهرتان لبخند بزنید، به فرزندانتان لبخند بزنید و به یکدیگر لبخند بزنید. مهم نیست که به چه کسی لبخند می‌زنید، مهم این است که این لبخندها به شما کمک خواهد کرد تا میزان عشق‌تان را نسبت به یکدیگر افزایش دهید.

مادر ترزا