من به پوآتیه نیامده‌ام که به شما معجزه نشان دهم. مرا به اورلئان ببرید تا در آنجا نشانه‌هایی را که برای آنها فرستاده شده‌ام به شما نشان بدهم.

ژان‌دارک

فریبکارانه ترین روش در تباه کردن یک آرمان این است که از آن با دلایل سفسطه آمیز به عمد حمایت کنید.

فریدریش نیچه