پشت این پنجره جز هیچِ بزرگ هیچی نیست قصه اینجاست که باید بود، باید خواند پشت این پنجره‌ها باز هم باید ماند و نباید که گریست باید زیست

حسین پناهی

آیا به یاد دارید که در دوره حیات از دست شخصیت خودتان و آنچه که نامش را «من» می گذارید، چقدر آسیب دیده اید؟ تمام اوقات تلخی ها، رنجها، زیانها، بدبختی ها و ناکامی های شما در طول مدت حیات از دست همین «من» بوده است.

موریس مترلینک