فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنا بر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این، همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.

فریدریش نیچه

خودنویس‌ها نوشت افزارِ پیامبرانند و کاغذهای کاهی به قطعه زمینی شبیه‌اند که از دستی پاک به ارث مانده‌اند.

حسین پناهی

من فکر می کنم که هنرمندان غالباً نمی دانند بهترین استعداد آنها در کجاست، زیرا بسیار پر مدعا هستند و برای مثال با مشاهده گیاهان سربلند از توجه به گیاهان فروتن غافل می شوند.

فریدریش نیچه