به وظیفه ی خود آن گونه که لازم است عمل کنید؛ زیرا در این صورت راه شما آشکار می شود و در آن، تاریکی وجود نخواهد داشت.

یوهان ولفگانگ فون گوته