منابع

فهرست منابعی که برای فراهم کردن داده‌های سخنک، از آنها بهره‌برداری کرده‌ایم:

نام کتابنویسندهمشخصات کتاب
ضیافتافلاطونترجمه:
محمد علی فروغی ؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۶٫
۱۷ اصل کار تیمیماکسول، جانترجمه:
مهدی قراچه داغی؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات تهران، ۱۳۸۶٫
حکمت شاداننیچه، فریدریشترجمه:
جمال آل احمد، سعید کامران، حامد فولادوند؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات
جامی،۱۳۸۵٫
فراسوی نیک و بد: درآمدی بر فلسفه آیندهنیچه، فریدریشترجمه:
سعید فیروزآبادی؛ چاپنخست؛ تهران: انتشارات جامی، ۱۳۸۷٫
صفت های بایسته یک رهبرماکسول، جانترجمه:
عزیز کیاوند؛ چاپ پنجم؛ تهران: انتشارات فرا، ۱۳۸۴٫
رهبریماکسول، جانترجمه:
فضل ا.. امینی؛ چاپ  دوم؛ تهران: انتشارات فرا، ۱۳۸۳٫
راهکار برترتریسی، برایانترجمه:
مهدی قراچه داغی، چاپنخست؛ تهران: انتشارات آسیم، ۱۳۸۶٫
شورشیاوشوترجمه: عبدالعلی براتی،چاپ
دوم؛ تهران:انتشارات نسیم دانش،۱۳۸۳٫
شازده کوچولوسنت اگزوپری، آنتوان دوترجمه: احمد شاملو، چاپ سیزدهم؛ تهران:
انتشارات نگاه، ۱۳۸۷٫
مدیریت نگرشماکسول، جانترجمه: فضل ا… امینی، چاپ سوم؛
تهران: انتشارات فرا، ۱۳۸۴٫
آیین زندگیکارنگی، دیلترجمه: هانیه حق نبی مطلق، چاپ سوم؛
تهران: انتشارات سلسله مهر،۱۳۸۷٫
عرفان و منطقراسل، برتراندترجمه: نجف
دریابندری،چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات ناهید، ۱۳۸۶٫
اگزیستانسیالیسم و اصالت بشرسارتر، ژان پلترجمه: مصطفی
رحیمی، چاپ دوازدهم؛ تهران: انتشارات دیبا، ۱۳۸۶٫
یادداشتهای روزهای تنهاییگارسیا مارکز، گابریلترجمه: محمد رضا راه ور؛ چاپ سوم؛
تهران: انتشارات آریابان، ۱۳۸۷٫
بار هستیکوندرا، میلانترجمه: پرویز
همایون پور؛ چاپ هجدهم؛ تهران: انتشارات قطره، ۱۳۸۶٫
قوانین طلایی کار تیمیماکسول، جانترجمه: داود
نعمت الهی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات معیار علم، ۱۳۸۷٫
تمدن و ملالت های آنفروید، زیگموندترجمه: محمد
مبشری؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات ماهی، ۱۳۸۵٫
جاناتان، مرغ دریاییباخ، ریچاردترجمه: لادن
جهانسوز؛ چاپ سیزدهم؛ تهران: انتشارات بهجت، ۱۳۸۷٫
به سوی کامیابی ۱رابینز، آنتونیترجمه: مهدی
مجرد زاده کرمانی؛ چاپ سی و پنجم؛ تهران: موسسه فرهنگی راه بین، ۱۳۸۷٫
گزیده اشعارویتمن، والتترجمه: سیروس
پرهام؛ چاپ سوم؛ تهران: مروارید، ۱۳۸۳٫
آواره و سایه اشنیچه، فریدریشترجمه: علی
عبداللهی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات مرکز ۱۳۸۴٫
بوطیقاارسطوترجمه: هلن
اولیایی نیا؛ چاپ نخست؛ اصفهان: انتشارات فردا ۱۳۸۶٫
گریده اشعارلانگ فلو، هنریترجمه: محمد
علی اسلامی ندوشن؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات مروارید ۱۳۸۶٫
هنر رمانکوندرا، میلانترجمه: پرویز
همایون پور؛ چاپ هفتم؛ تهران: انتشارات قطره ۱۳۸۶٫
نامه های پدری به دخترشنهرو، جواهر لعلترجمه: محمود
تفضلی؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۷٫
کتاب دلواپسیپسوا، فرناندوترجمه: جاهد
جهانشاهی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات نگاه ۱۳۸۴٫
چنین گفت زرتشتنیچه، فریدریشترجمه: داریوش
آشوری؛ چاپ بیست و هشتم؛ تهران: انتشارات آگاه ۱۳۸۷٫
دری لولا شده به فراموشیبراتیگان، ریچاردترجمه: یگانه
وصالی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات چشمه ۱۳۸۶٫
معنی ریبایینیوتن، اریکترجمه: پرویز
مرزبان؛ چاپ ششم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۶٫
کیمیاگرکوئیلو، پائولوترجمه: دلارا
قهرمان؛ چاپ سی و یکم؛ انتشارات فرزان روز ۱۳۸۷٫
بابا لنگ درازوبستر، جینترجمه: میمنت
دانا؛ چاپ نخست؛ تهران: صفی علیشاه ۱۳۸۵٫
اومانیسمدیویس، تونیترجمه: عباس
مخبر؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات مرکز ۱۳۷۸٫
شاهزاده و گداتواین، مارکترجمه: محمد
قاضی؛ چاپ سیزدهم؛ تهران: امیرکبیر ۱۳۸۶٫
اکنون میان دو هیچنیچه، فردریشترجمه: علی
عبدالهی؛ چاپ سوم؛ تهران: جامی ۱۳۸۷٫
هنر خوب زندگی کردنموروآ، آندرهترجمه: بیدار؛
چاپ نخست؛ تهران: جامی ۱۳۸۷٫
مفهوم زمانهایدگر، مارتینترجمه: علی
عبداللهی؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات مرکز ۱۳۸۶٫
هدیهجانسون، اسپنسرترجمه: نسرین
بنایی؛ چاپ پنجم؛ تهران: انتشارات دات ۱۳۸۴٫
بله یا خیرجانسون، اسپنسرترجمه: پروین
قائمی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات معیار علم ۱۳۸۵٫
پندارباخ، ریچاردترجمه: لادن
جهانسوز؛ چاپ پنجم؛ تهران: انتشارات بهجت ۱۳۸۵٫
اگر زندگی بازی است، این
قوانینش است
کارتر- اسکات، شریترجمه: مریم بیات؛ چاپ پنجم؛ تهران:
انتشارات البرز ۱۳۸۷٫
راه‌های نو از استادان
بزرگ برای زندگی – جلد
دوم
ریکلان، دیویدترجمه: صادق
خسرونژاد؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات راشین ۱۳۸۷٫
راه‌های نو از استادان
بزرگ برای زندگی – جلد سوم
ریکلان، دیویدترجمه: صادق خسرونژاد؛ چاپ نخست؛
تهران: انتشارات راشین ۱۳۸۷٫
تورتیافلتاشتاین بک، جان ارنستترجمه: صفدر تقی‌زاده و محمدعلی
صفریان؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۶٫
پیروزی افکار موفقلیندن فیلد، گیلترجمه: الهام مبارکی‌زاده؛ چاپ نخست؛
تهران: انتشارات پل ۱۳۸۴٫
پله پله تا اوجزیگلار، زیگترجمه: مهناز فاتحی؛ چاپ
چهارم؛ تهران: انتشارات ققنوس ۱۳۸۶٫
فروغ هستیبوبن، کریستیانترجمه: ساسان
تبسمی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات باغ نو ۱۳۸۲٫
کشور آخرین‌هااستر، پلترجمه: خجسته
کیهان؛ چاپ چهارم؛ تهران: انتشارات افق ۱۳۸۶٫
به سوی کامیابی ۳رابینز، آنتونیترجمه: مهدی
مجردزاده کرمانی؛ چاپ بیستم؛ تهران: موسسه فرهنگی راه بین ۱۳۸۷٫
۱۶۲ درسی که در مدرسه نیاموختیممک ویلیام، پیترترجمه: آزیتا
عظیمی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات راستین ۱۳۸۵٫
پیامبرجبران، جبران خلیلترجمه: حیدر
شجاعی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات دادار ۱۳۸۸٫
سرنوشت خود را رقم بزنیدفینلی، گایترجمه: نفیسه
معتکف؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات البرز ۱۳۸۶٫
خرد بوداپیتاکا، تری و سوتراترجمه: مهدی
باقی و شیرین مختاریان؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات پرسش ۱۳۸۶٫
رهایی از دانستگیمورتی، کریشناترجمه: مرسده
لسانی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات بهنام ۱۳۸۴٫
راه و رسم زندگی بهترتمپلر، ریچاردترجمه: عباس
مخبر؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات آهنگ دیگر ۱۳۸۷٫
کتاب خنده و فراموشیکوندرا، میلانترجمه: فروغ
پور یاوری؛ چاپ پنجم؛ تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۸۵٫
کودک درون و چراغ جادوکانفیلد، جکترجمه: هوشیار
رزم آزما؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات لیوسا ۱۳۸۸٫
چهار اثر از فلورانس اسکاول شیناسکاول شین، فلورانسترجمه: گیتی
خوشدل؛ چاپ شصتم؛ تهران: انتشارات پیکان ۱۳۸۶٫
جمهورافلاطونترجمه: فؤاد
روحانی؛ چاپ یازدهم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۶٫
به پاخیزید و زندگی با عشق را آغاز کنیدرابینز، آنتونیترجمه: هادی
ابراهیمی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات نسل نواندیش ۱۳۸۶٫
با یکصد روش زندگی خود را متحول کنیدچندلر، استیوترجمه: ناهید
کبیری؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات ثالث ۱۳۸۸٫
زندگی در اینجا و اکنونمازلو، آبراهام هارولدترجمه: مهین
میلانی؛ چاپ دوم؛ تهران: انشارات فرا روان ۱۳۸۶٫
باد، شن، ستاره‌هاسنت اگزوپری، آنتوان دوترجمه: فتانه
اسدی، لیلا حدادی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات دارینوس ۱۳۸۳٫
سنگفرش هر خیابان از طلاستکیم وو، چونگترجمه: داود
نعمت‌الهی؛ چاپ ششم؛ تهران: معیار علم ۱۳۸۶٫
پنج قطعه‌ی اصلی از پازل زندگیرآن، جیمترجمه: توحید
فریدونی، رامین درگاهی؛ چاپ دوم؛ تهران: ذهن‌آویز ۱۳۸۸٫
زاده برای عشقبوسکالیا، لئوترجمه: هوشیار
انصاری‌فر؛ چاپ هشتم؛ تهران: انتشاراتالبرز ۱۳۷۲٫
دیوانه بازیبوبن، کریستیانترجمه: پرویز
شهدی؛ چاپ ششم؛ تهران: انتشارات چشمه ۱۳۸۲٫
ابله محلهبوبن، کریستیانترجمه: دکتر
مهوش قویمی؛ چاپ ششم؛ تهران: آشیان ۱۳۸۷٫
خیابان یک‌طرفهبنیامین، والترترجمه: حمید
فرازنده؛ چاپ سوم؛ تهران: انتشارات مرکز ۱۳۸۷٫
راه اپلکروکشنک، جفری الترجمه: لیلا
آزادی؛ چاپ نخست؛ تهران: معیار اندیشه ۱۳۸۷٫
خاطرات آدم و حواتواین، مارکترجمه: حسن
علیشیری؛ چاپ دوم؛ تهران: دارینوس ۱۳۸۴٫
راه عشق

داستان تحول روحی ماهاتما
گاندی

ایسواران، اکناتترجمه: شهرام
نقش تبریزی؛ چاپ هفتتم؛ تهران: انتشارات ققنوس ۱۳۸۸٫
مبانی موفقیتکنفیلد، جکترجمه: گیتی
شهیدی؛ چاپ چهارم؛ تهران: انشارات نسل نواندیش ۱۳۸۸٫
اندیشه‌های ماندگار
تحلیل افکار پیشوایان و فرزانگان عالم
دایر، وینترجمه: محمد
رضا آل یاسین؛ چاپ ششم؛ تهران: انتشارات هامون ۱۳۸۷٫
شاه کلید زندگی با قانون جذبکنفیلد، جکترجمه: داوود
نعمت‌الهی؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات معیار اندیشه ۱۳۸۸٫
رمز و راز زندگی بهترباترا، پروموداترجمه: فاطمه
نوری؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات بهزاد ۱۳۸۷٫
رهنمونذوالفقاری، غلامحسینچاپ هجدهم؛
تهران: انتشارات اوسان، ۱۳۸۴٫
سخنان طلاییجلیل خانی، بهرامعلیچاپ

نخست؛
زنجان: انتشارات نیکان کتاب، ۱۳۸۳٫

جهان و تاملات فیلسوف: گزیده هایی از نوشته های

آرتور شوپنهاور

ولی یاری، رضاترجمه: رضا
ولی یاری؛ چاپنخست؛ تهران: انتشارات مرکز،۱۳۸۶٫
دانه باشیم نه سیب : مجموعه پیامهایی پیرامون عشق، کار و زندگیکاشانی، مجتبیچاپ سوم، تهران : انتشارات فرهنگ صبا، ۱۳۸۶٫
اطلاعات مفید از همه چیز و همه جاجلالی، ام لیلاجلد نخست، چاپ
نخست؛
تهران : انتشارات جلالی، ۱۳۸۵٫
سخنانی از مشاهیر جهان ۱نوبری، عفت
ترابی، سمانه
کلانتری، صمد
چاپ نخست؛ تهران: انتشارات طراوت،
۱۳۸۶
لطفا گوسفند نباشیمنامنی، محمودچاپ نهم؛ تهران: انتشارات نامن،
۱۳۸۴
دوستانالسنس، جینترجمه: سیما مجید زاده؛ چاپ
دوم؛تهران: انتشارات سحن گستر ۱۳۸۷٫
باغ ضرب المثل هابرگر، جریترجمه: سیما مجید زاده؛
چاپ دوم؛تهران: انتشارات سحن گستر ۱۳۸۷٫
رازهای شادیفیلیپ، جانترجمه: سیما مجید زاده؛
چاپ دوم؛تهران: انتشارات سحن گستر ۱۳۸۷٫
گزیده سخنان گوتهمحمدی، مجیدچاپ دوم؛ تهران: انتشارات راستین ۱۳۸۷٫
فرشته‌ی روح خود باشاقدسی، تورانچاپ نخست؛ تهران: انشارات سپهرآزین ۱۳۸۸٫
از زبان بزرگان، ثروت و موفقیتاسدخواه، مرتضیچاپ چهارم؛ تهران: انتشارات پروان ۱۳۸۷٫
از زبان بزرگان، روح و مرگاسدخواه، مرتضیچاپ نخست؛ تهران: انتشارات پورنگ ۱۳۸۶٫
اندیشه‌های سه نقاش بزرگمحمدی مجیدچاپ نخست؛ تهران: انتشارات راستین ۱۳۸۸٫
گزیده‌ی سخنان ویکتور هوگومحمدی، مجید چاپ نخست؛ تهران: انتشارات غیوری ۱۳۸۸٫
موهبت عشق مادرانهپرس راننینگترجمه: محمد اسماعیل فلزی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات
هیرمند ۱۳۸۴٫
گفته‌های روحیه بخشکلاین، آلنترجمه: سهیلا موسوی رضوی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات نسل
نو اندیش ۱۳۸۴٫
خرد بیکرانپک، م.اسکاتترجمه: مژگان انصاری راد؛ چاپ
نخست؛ تهران: انتشارات نسل نواندیش ۱۳۷۸٫
روحیه‌ام را بالا ببرکافمن، رانترجمه: سیما فلاح؛ چاپ نخست؛
تهران: انتشارات لیوسا ۱۳۸۸٫
اوستا – کهن‌ترین سرودها و
متنهای ایرانی
گزارش و پژوهش
جلیل دوستخواه؛ چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات مروارید ۱۳۸۹٫
گات‌ها – سرودهای زرتشتترجمه: متن اوستایی گات‌ها: پروفسور
عباس شوشتری مهرین؛ چاپ دوم؛ تهران: انتشارات فروهر ۱۳۷۹٫
انجیل ها(متی، مرقس، لوقا،
یوحنا) از کتاب‌های عهد جدید
نهج‌الفصاحهترجمه: علی اکبر میرزایی؛ چاپ ششم؛ قم:
انتشارات چاف ۱۳۸۶٫
حلیه‌المتقینمرحوم ملا محمدباقر مجلسیچاپ پنجم؛ مشهد: به‌تشر، ۱۳۸۷٫
نهج‌البلاغه امام علی (ع)ترجمه: محمد
تقی جعفری (ره)؛ به احتمام علی جعفری؛ چاپ نخست؛ مشهد:شرکت به‌نشر ۱۳۸۷٫
تراژدی پدن‌هد ویلسن
به دنبال خط استوا / ۱۸۹۷
زمان‌های پیشین بر روی می‌سی‌سی‌پی، ماهنامه آتلانتیک/ ۱۸۷۴
شرح حال مارک تواین
نیویورک ژورنال/ ۲ ژوئن ۱۸۹۷
به دنبال اکوادور
شرح حال مارک تواین دفتر یادداشت/ ۱۹ مارس ۱۹۰۳
زبان رنج‌آور آلمانی
The Innocents Abroad